„Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020“

VOKA – Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala dňa 12.07.2018 informačný seminár s názvom „Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020“. Seminár sme realizovali na základe potreby definovanej zástupcami MAS v našom regióne, jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom, ktorí pri  čerpaní  finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vo svojich aktivitách postupujú v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov/prijímateľov, na ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Seminár sa konal 12.07.2018  v Penzióne Q vo Zvolene. Účastníkmi aktivity boli beneficienti PRV 2014 – 2020, predovšetkým zástupcovia MAS a VSP z BB kraja, spolu v počte 40.

Seminár začal ráno o 8:00, po registrácii účastníkov. Privítanie a úvodné slovo patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA pre Banskobystrický kraj. Prítomných oboznámila s poslaním a cieľmi RA NSRV SR, poskytla základné informácie o PRV 2014-2020 a pracovnom programe regionálnej antény (najmä aktivitách pre zástupcov MAS) na rok 2018.

Následne lektor Ing. Andrej Gero, odborník na verejné obstarávanie v kontexte implementácie projektov PRV SR a postupy PPA k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020,  prítomných oboznámil s informáciami v rámci deklarovaného programu seminára.

Vzhľadom na skúsenosti a prax lektora v aplikácii predmetného zákona a metodických postupov PPA ku obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, boli podnetné a účastníkmi ocenené predovšetkým príklady z praxe, aplikácia jednotlivých ustanovení zákona a usmernenia PPA na rôzne špecifické situácie, o čom svedčila živá diskusia počas jednotlivých teoretických častí seminára a samozrejme na záver stretnutia.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorovi Ing. Andrejovi Gerovi za vysokú profesionalitu a samozrejme kolegialitu.

Počas realizácie aktivity boli dodržané informačné a propagačné činnosti podľa nariadenia komisie (ES) a Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020.

Kolektív VOKA – RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *