Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Kariérne poradenstvo

Kariérne alebo aj kariérové poradenstvo


 
 „Kariérové poradenstvo stojí na pomedzí personálneho a psychologického poradenstva a koučingu. Je sprevádzaním klienta pri hľadaní nového povolania, či profesijného smerovania. Kariérové poradenstvo je komplexným procesom a zohľadňuje schopnosti, zručnosti človeka a motiváciu ako dôležitý aspekt. Pomáha objavovať a rozvíjať potenciál a zdroje ukryté v človeku. Prihliada i na osobnostné charakteristiky, hľadá súlad medzi pracovným svetom a osobnými preferenciami.“  autorka Eva Uhríková.

Práca na sebe, aktívne formovanie svojho kariérneho a osobnostného rastu prichádza hlavne v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere a zmene vzdelávania, alebo výbere a zmene zamestnania.
  Základy pre prácu kariérneho poradcu môžete získať absolvovaním kurzu s celoštátnou platnosťou. Sto hodinový modulový kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva pod číslom akreditácie 1306/2012/139/1 zo dňa 14.12.2012. Vzdelávanie  je zložené z 5 modulov. Jednotlivé moduly sa môžu absolvovať samostatne. Po ukončení vzdelávania účastník vzdelávania  získava certifikát. 
Jednotlivé moduly a ich obsahové zameranie:
 
 • Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva (10 hod)
 •   Absolvent modulu má prehľad o poslaní kariérneho poradenstva. Orientuje sa v problematike a pozná základné teórie profesionálneho vývinu, systémy kariérneho poradenstva, kariérne poradenstvo v prostredí trhovej ekonomiky, legislatívu týkajúcu sa kariérneho poradenstva.  
 • Tréning zručností kariérneho poradcu (24 hod)
 •   Absolvent modulu získa zručnosti a kompetencie, ktoré tvoria predpoklady pre očakávaný prístup poradcu ku klientom. Získa informácie o kvalitách jeho práce a možných rizikách, ktoré sa s prácou kariérneho poradcu spájajú. Formou zážitkového učenia získa skúsenosti s poradenskými aktivitami pre jednotlivca ako aj skupinu.  
 • Metódy a formy práce kariérneho poradcu (24 hod)
 •   Absolvent modulu ovláda špecifické poradenské postupy a metódy podľa potrieb cieľových skupín. Vie používať poradenské informačno-technologické systémy.    
 • Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva (10 hod)
 •   Absolvent modulu má ucelený prehľad o cieľových skupinách kariérneho poradenstva.    
 • Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva (32 hod)
 •   Absolvent modulu má prehľad a poznatky z oblasti psychológie, sociológie, pracovného práva a pedagogiky. Vie ich aplikovať vo svojej praxi kariérneho poradcu.

    Kariérne poradenstvo  VOKA poskytovala aj v rámci realizácie projektu „Integrované materské centrá na vidieku. V rámci uvedeného projektu vznikol  manuál „Kariérne poradenstvo“,  autorka: Mgr. Emília Jányová Lopušníková,  ktorý je hodnotnou pomôckou nie len pre nezamestnaných, ale aj pre tých ktorí chcú napr. zmeniť zamestnanie ... 
  Počas poskytovania služieb Kariérneho poradenstva VOKA zaznamenala mnoho úspechov a pozitívnych ohlasov na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb a vzdelávania, ktoré realizuje prostredníctvom profesionálov v danej oblasti.  

              V prípade záujmu nás kontaktujte  na t.č. 0915 871 692, alebo e-mailom voka@voka.sk