Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Environmentálna výchova a vzdelávanie

Environmentálna výchova a vzdelávanie


 
Široké spektrum aktivít, ktoré OZ VOKA realizuje sa zameriava na zaktivizovanie miestneho potenciálu, podporu trvaloudžateľného rozvoja komunít za predpokladu zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva, prostredníctvom vzdelávania a technickej pomoci.

Jednou z poskytovaných aktivít OZ VOKA je aj environmentálne vzdelávanie, ktoré Vám chceme predstaviť a ponúknuť spoluprácu v tejto oblasti.

Pri poskytovaní  environmentálneho vzdelávania sa zameriavame na tieto cieľové skupiny:

1.Environmentálna výchova a vzdelávanie v rodine

Rodina je základnou bunkou ovplyvňujúcou osobnosť a postoj človeka. Preto sa environmentálne vzdelávanie zameriava na: 
 • prevzatie zodpovednosti za vlastný život a zdravie a za stav   okolitého prostredia
 • vypestovanie kladného vzťahu k prírode, spoločenskému a kultúrnemu prostrediu
 • uvedomovanie si zodpovednosti rodiny voči nasledujúcim generáciám
 • preferovanie nového štýlu života, berúceho do úvahy význam rekreácie a oddychu pri zachovaní a ochrane životného prostredia
 • potreby starých ľudí a ľudí sociálne odkázaných


 • 2.Mimoškolská výchova a vzdelávanie dospelých


  V mimoškolskej výchove a vo vzdelávaní dospelých je náplň vzdelávacích programov zameraná na aktivity vo voľnom čase detí, mládeže a dospelých. Náplň programov je zameraná na vzdelávanie štyroch skupín obyvateľstva:

  a) výchova detí predškolského veku (v predškolských zariadeniach a prostredníctvom samospráv)

  b) výchova žiakov základných škôl (záujmová činnosť vo voľnom čase)

  c) vzdelávanie ostatnej dospelej verejnosti (populácia v produktívnom veku, populácia v poproduktívnom veku, prípadne aj vzdelávanie sociálne slabších skupín a vzdelávanie podnikateľov)

  d) vzdelávanie profesionálov (napr. pedagogickí pracovníci, odborní pracovníci štátnej správy, predstavitelia samospráv a pod.).

   
   
  Podrobnejšie informácie o jednotlivých vzdelávacích moduloch nájdete TU.