Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Regionálna anténa NSRV pre BB kraj

Úvodné stretnutie


 
„Úvodné pracovné stretnutie - Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti“

 
Dátum a miesto konania aktivity:
6. septembra 2016, Banská Bystrica Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
                   
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj  zorganizovala v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka  SR a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja „Úvodné pracovné stretnutie - Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti“ s cieľom predstaviť samotnú regionálnu anténu, Národnú sieť rozvoja vidieka SR a koncepciu rozvoja vidieka Banskobystrického samosprávneho kraja.  
„Úvodné pracovné stretnutie“ sa uskutočnilo 06. septembra 2016 v zasadačke Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.  
Účastníkmi stretnutia boli beneficienti PRV 2014 - 2020, aktéri rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji a zástupcovia samospráv.  
Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 56 účastníkov.  
Program „Úvodného pracovného stretnutia“:    
 • Ø  „Predstavenie Regionálnej antény NSRV SR pre Banskobystrický kraj“, Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre BB kraj
 • Ø  „Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR“, PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažér aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR
 • Ø  „Rozvoj vidieka a Banskobystrický samosprávny kraj “, Ing. Milan Uhrík PhD., riaditeľ úradu BBSK
 • Ø  „Návrh na zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj  a predstavenie ich činností“, Mgr. Emília Jányová Lopušníková, koordinátorka RA NSRV SR pre BB kraj
 • Ø  Diskusia
 •            
  Pracovné stretnutie začalo dopoludnia o 9:30 h., po registrácii účastníkov. Privítanie, úvodné slovo aj prvý príspevok patrili Mgr. Emílii Jányovej Lopušníkovej, koordinátorke RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj. Poďakovala sa zástupcom BB regiónu (MAS Zlatá cesta, MAS Malohont a Alexandrovi  Králikovi) za podnetnú prezentáciu na Agrokomplexe 2016. Predstavila RA NSRV SR pre BB kraj, jej úlohy, ciele, poslanie a kompetencie, tiež webovú stránku a jej sekcie, prítomným ponúkla možnosť  propagácie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v regióne.
  Účastníkov oboznámila s plánom aktivít na rok 2016, ktorý bol tvorený na základe zmapovaných potrieb beneficientov PRV 2014-2020 a návrh spolupráce s Úradom BBSK pri koncepcii regionálneho  značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenie regionálnej značky, ktorému predchádzalo niekoľko pracovných stretnutí.  
  Druhý príspevok predniesla PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažérka aktivít Centrálnej jednotky NSRV SR, predstavila NSRV, Centrálnu jednotku NSRV SR, jej ciele, webové sídlo, propagačné aktivity, prítomných informovala o členstve v NSRV SR a jeho výhodách a napokon o pripravovaných aktivitách NSRV SR plánovaných do konca roka 2016.
  Tretiu prezentáciu za Úrad BBSK predniesol Ing. Milan Uhrík PhD., riaditeľ úradu. Zosumarizoval aktuálny stav VSP v regióne, koncepciu finančnej podpory Úradu BBSK pre VSP, doterajšie dotácie a účel, na ktorý boli poskytnuté, rovnako vyjadril podporu pre udržanie a rozšírenie regionálnej značky a predstavil návrhy na ďalšie obdobie, vrátane vytvorenia „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji.
  Následne Mgr. Emília Jányová Lopušníková a Ing. Milan Uhrík PhD. podpísali Memorandum medzi VOKA - RA NSRV SR pre BB kraj a Úradom BBSK, v ktorom deklarovali ambíciu spolupráce za účelom podpory vidieka v Banskobystrickom kraji.
  V zmysle pripravovaných aktivít Mgr. Emília Jányová Lopušníková predstavila prítomným návrh na zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj  a  ich činností. Tento návrh bol v záverečnej diskusii doplnený o odborníkov z vybraných oblastí. Okrem toho sa na záver diskutovalo aj na tému rozšírenia už existujúcich regionálnych značiek a vytvorenia novej regionálnej značky - Novohrad a Horehron,  tiež na tému aktuálnej situácie v hodnotiacom procese pri stratégiach CLLD, predpokladanom termíne vyhodnotenia stratégií, stave výziev z PRV 2014-2020 a pod.      
  Závery z „Úvodného pracovného stretnutia“:  
 • Ø  Deklarovaný záujem o proces implementácie PRV SR 2014-2020 zo strany prítomných účastníkov
 • Ø  Iniciácia spolupráce medzi VOKA – RA NSRV SR pre BB kraj, MAS/VSP, BBSK a ViP BB pri koncepcii a torbe regionálneho  značenia produktov a služieb, udržania a rozšírenie regionálnej značky
 • Ø  Návrh na vytvorenie spoločnej „Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu“ v Banskobystrickom kraji
 • Ø  Spolupráca medzi VOKA – Regionálnou anténou NSRV SR pre BB kraj a Úradom BBSK v zmysle podpísaného Memoranda
 • Ø  Spolupráca a podpora pri prezentácii aktivít, služieb a produktov beneficientov PRV 2014-2020 na webovej stránke RA NSRV SR pre BB kraj
 • Ø  Doplnenie a zostavenie pracovných skupín Regionálnej antény NSRV SR pre BB kraj
 •          

   
   
   

  • Text memoranda o spolupráci medzi VUC BB a VOKA (na stiahnutie formát DOC: 0,04 MB)