Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Materské centrá

Integrované materské centrá na vidieku


O projekte a doteraz zrealizovaných aktivitách

Ciele/poslanie
Projekt Integrované materské centrá na vidieku je orientovaný na pomoc ženám na materskej dovolenke a po materskej dovolenke (rómskym i nerómskym) v znevýhodnených oblastiach Banskobystrického samosprávneho kraja. Táto cieľová skupina je na vidieku obzvlášť ohrozená exklúziou nielen z pracovných vzťahov, ale následne aj zo sociálnych väzieb. Dlhší pobyt na materskej dovolenke a starostlivosť o deti znevýhodňuje ženy na trhu práce. Cieľom tohto projektu je vytvoriť prostredie – materské centrá – na stretávanie sa, komunikáciu a vzdelávanie žien z cieľovej skupiny so zabezpečením starostlivosti o ich deti. Zároveň je cieľom sprístupniť týmto ženám informácie, vzdelanie, kariérne poradenstvo, zručnosti a techniky interaktívnym spôsobom v ich domácom prirodzenom prostredí, keďže aj dochádzanie za vzdelaním je u nich ohrozené vzdialenosťami, finančne a dlhším odchodom od rodiny a malých detí. Zostavením súboru vhodných nástrojov vzdelávania, tréningov a informačných blokov a následnou aplikáciou chceme prispieť k tomu, aby sa ľudia z tejto rizikovej skupiny čo najskôr vrátili do pracovného procesu a do spoločnosti.

Financovanie
OZ VOKA požiadalo o finančnú podporu tohto projektu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podpora bola schválená a tak sme projekt v júni začali rozbiehať. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Materské centrá
Na základe zverejnených kritérií sa o možnosť zriadiť materské centrum uchádzalo 7 obcí (Heľpa, Hrachovo, Polomka, SLovenská Ľupča, Tisovec, Trnavá Hora a Uňatín), z ktorých uspelo 5. Komisia zložená z manažéra projektu, partnera – odborného konzultanta, riaditeľky OZ VOKA, zástupcu FSR a zástupcu VÚC vybrala podľa vlastného uváženia najvhodnejšie lokality, ktoré boli následne navštívené (aj za účelom zistenia skutočného stavu priestorov, ktoré sa v prihláškach uvádzali ako vhodné, na zriadenie materských centier). Počas návštev zrealizovali aj krátky pohovor s kandidátkami na pracovníčky centier.

Od 1. októbra 2006 fungujú materské centrá v nasledovných obciach:
1. Heľpa
2. Hrachovo
3. Slovenská Ľupča
4. Tisovec
5. Trnavá Hora


Materské centrá budú vybavené kancelárskou technikou, nábytkom, nevyhnutným vybavením pre starostlivosť o deti (chladnička, mikrovlnná rúra, riad, hračky a iné) a odbornou literatúrou. Zariadenie a vybavenie po uplynutí zmluvy môže byť darované partnerovi.
V každom materskom centre pôsobia 2 pracovníčky (vedúca a jej zástupkyňa), ktoré prešli absolvovali úvodné týždenné školenie v Jasení ešte koncom septembra 2006. Tematické okruhy zahŕňali:

•  prácu s PC

•  základy komunikácie

•  organizačné zručnosti

•  starostlivosť o deti, opatrovateľstvo

•  bezpečnosť pri práci


Začiatkom októbra sa zástupkyne všetkých materských centier stretli v kancelárii VOKA za účelom zostavenia plánu aktivít do konca roka 2006, zoznámenie sa s kariérnou poradkyňou a odbornou poradkyňou, s ktorými budú počas trvania projektu spolupracovať.


Činnosť materských centier
Činnosť centier bude pozostávať zo vzdelávacích aktivít (kurzy: Základy podnikania, Zakladám si svoju firmu, Podnikanie v cestovnom ruchu na vidieku, Komunitný organizátor, Líderstvo v miestnych komunitách...), 1x za mesiac sa uskutoční motivačné stretnutie so ženou zo Siete vidieckych líderiek VOKA na určitú tému (podnikanie v CR, prevádzka malého podniku, podnikanie doma, rozvoj remesla, vedenie MVO...), kariérny poradca bude mať vyhradené konzultačné hodiny, kde bude poskytovať kariérne poradenstvo individuálne, alebo pre skupinu (kariérny poradca bude v kontakte s najbližším úradom práce a s okolitými zamestnávateľmi), počas pracovných dní budú vyhradené hodiny na starostlivosť o deti do 6 rokov, kým si matky/rodičia budú hľadať prácu. Bude možné samostatné štúdium literatúry, odborných publikácií, CD, užívanie PC, ovládanie internetu. Priestory materského centra budú slúžiť aj na individuálne stretávanie sa a vzájomnú komunikáciu. Aktivity tohto charakteru zabezpečí VOKA počas 16 mesiacov. Za fungovanie materských centier v ďalšom období sa zaručia vybraní partneri.

V prípade otázok o projekte kontaktujte  Máriu Beraxovú, 048/4151691-2 beraxova@voka.sk