Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica 5.
E-mail: voka@voka.sk
Tel.: 0905 866 698Program rozvoja vidieka SR 2007 -2013

Naša práca v rámci prístupu LEADER v rokoch 2007-2013


 Aj takto sme pomáhali ....

     Jednou z hlavných činností OZ VOKA je „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“, spájať ich, naučiť  ich ako dosiahnuť svoje ciele. O to sa snažíme aj prostredníctvom prístupu LEADER.    Pri svojej  práci sa snažíme aktivity realizovať prostredníctvom príkladov dobrej praxe to znamená ukázať cieľovej skupine ako to robia inde napr. v iných členských krajinách EU. Rozsah pôsobnosti našej činnosti je na národnej a medzinárodnej úrovni ( v rámci členských krajín EU).     Počas našej práce sa nám potvrdilo, že na Slovensku máme šikovných a schopných ľudí a máme sa čím pochváliť pred zahraničnými MAS. Počas našich aktivít a študijných ciest sme mali možnosť  vidieť výsledky práce MAS a Verejno-súkromných partnerstiev (ďalej len VSP) na Slovensku aj v zahraničí, porovnávať a často sa inšpirovať k ďalšej práci. Aj preto plánujeme v nasledujúcom programovom období 2014- 2020 pokračovať v tejto činnosti a intenzívnejšie spolupracovať s MAS, VSP, pomáhať im „budovať lepší život na vidieku“.  Naša snaha bude viesť k spropagovaniu práce, aktivít, MAS, VSP.  Ukázať „svetu“, že aj u nás to funguje. Budeme aj naďalej realizovať informačno  – vzdelávacie aktivity, študijné cesty nie len pre MAS, VSP na Slovensku, ale ukážeme aj zahraničným MAS ako je to u nás napr. návštevou vo vašej MAS, VSP.  

Naše výsledky v rámci prístupu LEADER v rokoch 2007-2013: 
Spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov- Integrovanej stratégie rozvoja územia:   
 • MAS VRŠATEC                                                                                                                                                                                                      
 •  VSP SOTDUM
 •   
                          
  Informačno-vzdelávacie aktivity v rámci projektov:                                                                                                                               
 • Rozvoj odborných kapacít užívateľov PRV SR v krajoch Banská Bystrica a Nitra
 •                                                                
  Realizované študijné cesty:         
 • Agentúra pre rozvoj vidieka (fotodokumentácia)
 • MAS RADOŠINKA

 • Spolupráca:
  Slovensko:  
 • MAS RADOŠINKA
 • MAS Terchovská Dolina
 • MAS Dolná Nitra
 • MAS Vršatec
 • MAS Zlatá cesta
 • MAS Malohont
 • MAS Beckov-Čachtice-Tematín
 • Partnerstvo Muránska planina- Čierny Hron, Tisovec
 • RRA Dolný Turiec
 • Partnerstvo pre Horné Záhorie
 • VSP SOTDUM
 • VSP Termál
 • VSP Horehron
 • NSRV   SR  

 • Krajiny EU: 
 • MAS Kyjovské Slovácko v pohybu          
 • MAS REUTTE (Rakúsko)
 • MAS Hohe Salve (Rakúsko)
 • MAS Mittleres Unterinnta (Rakúsko)

 • V programovom období 2014-2020 plánujeme: 
 • Rozšíriť pobočky VOKA v rámci SR (podľa záujmu  MAS, VSP)
 • Nadviazať spoluprácu s MAS v rámci krajín EU (napr. Taliansko)
 • Naďalej spolupracovať s MAS a VSP na Slovensku v oblasti vzdelávania  prostredníctvom Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom OSI 4  –poskytovať informačné vzdelávacie aktivity na témy: Cestovný ruch, Kariérne poradenstvo, Ekológia a environmentalistika, Komunikácia, Manažment – riadenie rizík, ekologické poľnohospodárstvo, podpora zakladajúcich malých farmárov formou vzdelávania - Zakladám si podnik spojený s možnosťou využiť mikropôžičku poskytovanú OZ VOKA v rámci mikropôžičkového programu  a ďalšie aktivity podľa požiadaviek MAS a VSP. Zabezpečenie kvality vzdelávania a našich služieb realizujeme v spolupráci  s tými „naj- lektormi a odborníkmi“ aj prostredníctvom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov 
 • Naďalej realizovať študijné informačné cesty v tuzemsku aj v zahraničí pre MAS, VSP 

 • Tešíme sa na spoluprácu s vami v ďalšom programovom období 2014-2020       
            
     
  Miestne akčné skupiny typu LEADER a tvorba realizácií stratégií sociálno-ekonomického rozvoja vidieka


  Cieľ vzdelávacej aktivity:

  •  podpora rozvoja kapacity miestnych akčných skupín typu LEADER (iniciatíva Európskeho spoločenstva), napríklad verejno-súkromné partnerstvá na úrovni vidieckych mikroregiónov pre zostavenie trvalo udržateľnej rozvojovej stratégie, jej realizačného, monitorovacieho a hodnotiaceho rámca
  • rozvoj schopnosti pripraviť a realizovať projekty v rámci stratégie
  • zvládnutie manažmentu finančného zabezpečenia navrhovaných projektov

  Cieľová skupina:
  • manažéri rozvoja vidieka na miestnej úrovni, pôsobiaci ako výkonní pracovníci miestnych akčných skupín
  • členovia miestnych akčných skupín z verejného, súkromného a občianskeho sektora

  Manuál: ROVNOMENNÝ MANUÁL JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ SI V KANCELÁRII OZ VOKA ZA 10,00 EUR. Možné aj na dobierku.

  Exkurzie:
  • v prípade záujmu (skupina minimálne 10 ľudí) je možné dohodnúť návštevu spojenú s odborným výkladom priamo v už fungujúcej MAS-ke (miestna akčná skupina) v niektorých z nasledovných krajín: Česká republika, Rakúsko, Holandsko. Vzhľadom na časovú náročnosť a finančné náklady, ktoré sú s touto aktivitou spojené, sa ku každej jednotlivej objednávke pristupuje individuálne.

  Skúsenosti s organizovaním exkurzií:

  • 27 zástupcov obcí z rôznych častí Slovenska, reprezentujúci všetky tri sektory malo možnosť vycestovať do Holandska, kde im boli sprostredkované praktické skúsenosti s fungovaním miestnych akčných skupín v regiónoch: Drente, Hoogeland a Friesland. (október 2005)


  • Ponuka aktivít pre Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2014 -2020 (na stiahnutie formát PDF: 0,93 MB)